1. Hình thức 1: Tư vấn xây dựng và chuyển giao hệ thống quản lý và thực hành An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp tại nơi làm việc
- Tư vấn trực tiếp tại doanh nghiệp sản xuất (trực tiếp: Ban tư vấn + Nhóm thực hiện)
- Hướng dẫn xây dựng, chuyển giao và hướng dẫn vận hành hiệu quả hệ thống quản lý an toàn lao động, vệ sinh lao động & sức khỏe nghề nghiệp (ATLĐ-VSLĐ-SKNN) tại doanh nghiệp

2. Hình thức 2: Outsourcing các hoạt động OH&S đang thực hiện bởi bộ phận OH&S tại doanh nghiệp, theo 2 Giai Đoạn:
- Giai đoạn 1: Trưởng phòng OH&S hiện tại sẽ chuyển đổi HĐLĐ sang bên thứ 3 và làm việc tại doanh nghiệp theo mô hình tư vấn trực tiếp thông qua sự chỉ đạo và phối hợp của Ban Tư Vấn OH&S
- Giai đoạn 2: Giai đoạn tư vấn gián tiếp – Hoạt động quản lý và thực hành OH&S tại doanh nghiệp sẽ do Line Managers và mọi nhân viên thực hiện thông qua sự chỉ đạo và phối hợp của Ban Tư Vấn OH&S

Liên kết nhanh