Trong phim này, tiếng chuông tiềm thức cảnh báo an toàn dựa trên nguyên lý “Neo Cảm Xúc” sử dụng trong Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy.

In this movie, the subconscious safety alarm bell is based on the concept of “Anchor of Emotion” in Neuro Linguistic Programming (NLP)
Bộ film thuộc bản quyền của công ty TNHH MTV Dòng Kẻ - The LINER Co., Ldt.
Để hiểu rõ hơn về Chuông Cảnh Báo An Toàn, truy cập www.chuongcanhbaoantoan.com