Dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống quản lý an toàn & sức khoẻ tại nơi làm việc theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 có lộ trình như sau:

+ Giai đoạn 1 – Tư vấn xây dựng hệ thống OHSAS 18001:2007 theo mô hình con người & hành vi an toàn (People-Based Safety)
+ Giai đoạn 2 – Tư vấn phát triển liên tục mô hình hệ thống OHSAS 18001:2007 theo tiêu chuẩn 5 cấp độ
+ Giai đoạn 3 – Tư vấn hoàn thiện hệ thống OHSAS 18001:2007 theo mô hình Văn Hóa An Toàn Doanh Nghiệp

Liên kết nhanh