22 lỗ hổng trong quản lý hệ thống (Quản trị Rủi Ro):

 1. Tuân thủ thay vì Thực hành tốt và mang lại lợi ích, giá trí
 2. Chỉ quan tâm đến lợi nhuận cố tình quên đi Rủi ro
 3. Chỉ quan tâm đến hoạt động thay vì chiến lược lâu dài
 4. Quản lý khủng hoảng thay vì Quản trị Rủi ro
 5. Chuyển giao rủi ro thay vì Quản trị Rủi ro
 6. Độc lập thay vì Hợp tác, cộng tác
 7. Tự làm thay vì Tham vấn
 8. Bị động/tiêu cực thay vì Chủ động/tích cực
 9. Dự án/hoạt động thay vì Tầm nhìn/Chiến lược
 10. Không hệ thống thay vì Nhất quán
 11. Hội chứng tháp (SILO)
 12. Bàn giao hoàn toàn thay vì nhận trách nhiệm hoàn toàn
 13. Phức tạp thay vì Đơn giản
 14. Trung tâm hóa thay vì Phân bổ/Mạng lưới
 15. Định kỳ thay vì Liên tục
 16. Rủi ro thương mại thay vì Rủi ro điều hành
 17. Định lượng thay vì Định tính
 18. Phân tích thay vì Nhận diện
 19. Tản mạn/lan man thay vì Hoạt động chính/chủ yếu
 20. Đơn hướng tiếp cận thay vì Đa hướng và toàn diện
 21. Giấy tờ, thủ tục thay vì Đa phương tiện
 22. Công nghệ thay vì Con người

Liên kết nhanh