Các chương trình tư vấn an toàn & sức khỏe tại Doanh nghiệp được phân thành các nhóm:

1. Nhóm I: Tư vấn xây dựng Hệ thống OHSAS 18001:2007

+ Cấp độ 1 – Tư vấn xây dựng hệ thống OHSAS 18001:2007 theo mô hình con người & hành vi an toàn (People-Based Safety)
+ Cấp độ 2 – Tư vấn phát triển liên tục mô hình hệ thống OHSAS 18001:2007 theo tiêu chuẩn 5 cấp độ
+ Cấp độ 3 – Tư vấn hoàn thiện hệ thống OHSAS 18001:2007 theo mô hình Văn Hóa An Toàn Doanh Nghiệp

2. Nhóm II: Tư vấn theo yêu cầu doanh nghiệp

+ Quản trị rủi ro an toàn cháy nổ
+ Đánh giá rủi ro an toàn & sức khỏe cho Dự án (PHA)
+ Đánh giá rủi ro an toàn & sức khỏe sản xuất (HAZOP)
+ an toàn thiết bị
+ Quản trị rủi ro an toàn & sức khỏe cho công việc có yếu tố nguy hiểm hoặc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn & sức khỏe nghề
+ Quản trị rủi ro an toàn & sức khỏe cho thiết bị có yếu tố nguy hiểm hoặc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn & sức khỏe nghề nghiệp
+ Quản lý và giám sát an toàn nhà thầu
+ Hệ thống giấy phép công tác
+ Quy trình cách ly & cô lập (LOTO)
+ Quy trình Quản trị và xử lý sự cố khẩn cấp
+ Quản trị rủi ro tuân thủ Luật pháp
+ an toàn hóa chất
+ Quản trị rủi ro an toàn & sức khỏe tại nhà kho và các công tác hậu cần
+ Quản lý tiếng ồn và điếc nghề nghiệp
+ Chương trình thay đổi hành vi an toàn tại nơi làm việc

Liên kết nhanh