Dịch vụ này được thiết kế nhằm cung cấp các chương trình dài hạn về quản lý và thực hành an toàn & sức khỏe tại nơi làm việc đồng thời tương thích, phù hợp và phục vụ cho chiến lược phát triển bền vững của Doanh nghiệp (Business Strategic Development Plan – BSDP)
- Đồng thời cung cấp các giải pháp khắc phục các vấn đề liên quan đến thực hành an toàn & sức khỏe tại nơi làm việc hàng ngày

Mục tiêu chất lượng

Mọi chương trình tư vấn tại doanh nghiệp đều được thiết kế nhằm đạt được hiệu quả cao nhất về:
- Tuân thủ với mọi yêu cầu và tiêu chuẩn bắt buộc của Luật pháp và các yêu cầu khác theo mô hình quản lý có hệ thống và bền vững;
- Thiết lập các mục tiêu, chỉ tiêu quản lý an toàn & sức khỏe tại nơi làm việc và xây dựng các chương trình hoạt động phù hợp nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đồng thời phục vụ tích cực cho chiến lược cạnh tranh & phát triển của Doanh nghiệp (BSDP);
- Lấy tiêu chuẩn là các mô hình quản lý an toàn & sức khỏe tại nơi làm việc như là: OHSAS 18001:2007; DuPont; DNV Mô hình Quản lý an toàn & sức khỏe tại nơi làm việc…etc) hoặc các chương trình cụ thể phục vụ cho mục tiêu ngắn hạn
- Cung cấp các chương trình đào tạo và huấn luyện phù hợp cho các đối tượng trong toàn bộ thời gian tư vấn nhằm hỗ trợ và giúp đỡ Doanh nghiệp nhận bàn giao và vận hành hiệu quả hệ thống đã được xây dựng

Sự khác biệt trong dịch vụ Tư vấn Xây dựng và chuyển giao hệ thống quản lý và thực hành An Toàn & Sức Khoẻ Nghề Nghiệp OHSAS 18001:2007

  • Hầu hết các doanh nghiệp đã xây dựng hoặc đang tiến hành xây dựng đều thừa nhận thực tế là hệ thống quản lý vẫn mang nặng tính giấy tờ, thủ tục; trong khi chưa phát huy các hiệu quả thực hành như mong muốn. Chúng ta sẽ khó có thể duy trì một hệ thống quản lý hiệu quả nếu chỉ dựa vào tài liệu, hồ sơ theo cách truyền thống mà không quan tâm đến những yếu tố đặc thù của Doanh nghiệp như văn hoá doanh nghiệp, trình độ quản lý và con người... Việc ứng dụng bộ công cụ phát triển năng lực và quản lý hành vi sẽ làm cho hệ thống phù hợp và hoạt động hiệu quả hơn với Doanh Nghiệp. Khi đó, thay vì cấp quản lý phải nói cho nhân viên biết họ PHẢI làm gì thì mỗi nhân viên sẽ chủ động biết họ NÊN làm gì.
  • Bên cạnh đó, hệ thống hoạt động theo phương thức xây dựng truyền thống không thể hiện và hỗ trợ cho sự cải tiến liên tục và hoàn thiện. Chính vì vậy trong quá trình thực hiện dự án, công ty Dòng Kẻ áp dụng phương pháp tư vấn vừa xây dựng vừa chuyển giao từng bước và hướng dẫn thực hành toàn diện, bao gồm: quản lý, duy trì và cải tiến; nhằm xây dựng một hệ thống quản lý và thực hành ATSKNN hiệu quả, được duy trì và cải tiến liên tục.

Liên kết nhanh