Tham luận: Giải pháp quản lý và thực hành an toàn & sức khoẻ tại nơi làm việc dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Diễn giả: Bs. Quản Hồng Đức - Giám Đốc Phát Triển Chiến Lược - Chủ Tịch Hội  Đồng Tư Vấn An Toàn & Sức Khoẻ Nghề Nghiệp - Công ty TNHH MTV Dòng Kẻ

Thời gian: 11/30/2013

Đơn vị tổ chức: Khoa  Bảo Hộ Lao Đông - Đại Học Tôn Đức Thắng - TP.HCM

Nội dung trình bày:

1. Đặc điểm chung của Doanh Nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

2. Tại sao doanh nghiệp vừa và nhỏ không thực hiện quản lý và thực hành an toàn và sức khoẻ tại nơi làm việc?

3. Cơ sở lý luận và nền tảng thay đổi quan điểm về quản lý và thực hành an toàn và sức khoẻ tại nơi làm việc đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

4. Giải pháp

Tin tức khác