Các nội dung cơ bản về quản lý và thực hành an toàn & sức khỏe theo yêu cầu và tiêu chuẩn Luật pháp

Chi tiết

Các nội dung cơ bản về quản lý và thực hành an toàn & sức khỏe theo yêu cầu và tiêu chuẩn Luật pháp

Hình ảnh: Đào tạo và huấn luyện “An toàn & Sức khỏe tại nơi làm việc dành cho nhân viên” theo yêu cầu Thông tư 37/2005 của Bộ LĐTBXH. Hơn 400 cán bộ công nhân viên Tổng Công ty LIKSIN tham dự chương trình