Các nội dung đào tạo & huấn luyện quản lý và thực hành an toàn & sức khỏe tại nơi làm việc theo mô hình hệ thống

Chi tiết

Nhận diện mối nguy & Đánh giá rủi ro ATSKNN tại CocaCola VN 

  • Hình thức: Đào tạo các đào tạo viên cho cơ sở
  • Đối tượng tham dự: Toàn bộ các giám sát sản xuất
  • Mô hình: Dựa trên mối nguy và rủi ro thực tế tại sản xuất