Giá trị cốt lõi – L.I.N.E.R

LINER tượng trưng cho 5 giá trị cốt lõi của chúng tôi: 

Leadership: Tất cả những gì chúng tôi làm, chúng tôi đều thực hiện bằng các phẩm chất lãnh đạo cao nhất.

Insight: Tất cả những gì chúng tôi làm, chúng tôi đều thực hiện bằng sự thấu hiểu khách hàng sâu sắc.

 Networking: Tất cả những gì chúng tôi làm, chúng tôi đều thực hiện với sự tương tác chặt chẽ với các đối tác nhằm mang đến cho khách hàng các giải pháp toàn diện.

 Efficiency: Tất cả những gì chúng tôi làm, chúng tôi đều thực hiện với sự đề cao tuyệt đối về tính hiệu quả.

Respect: Tất cả những gì chúng tôi làm, chúng tôi đều thực hiện bằng sự tôn trọng tuyệt đối các nguyên tắc đạo đức kinh doanh, tiêu chuẩn luật pháp, hoạt động hiện thời của khách hàng và các chuẩn mực đạo đức và xã hội.