Công ty TNHH MTV THE LINER VIỆT NAM (The LINER VIETNAM Co., Ltd. - Viết tắt: TLV) là tổ chức chuyên cung cấp các giải pháp về quản lý an toàn & sức khỏe nghề nghiệp (OH&S) phù hợp đối với các doanh nghiệp sản xuất và phi sản xuất thông qua dịch vụ tư vấn, đào tạo và huấn luyện.

Ngoài ra, TLV còn là tổ chức nghiên cứu, tư vấn và triển khai thực hiện các chương trình thay đổi và nâng cao nhận thức an toàn & sức khỏe trong đời sống và cộng đồng dân cư.