Các khóa đào tạo & huấn luyện khi được thực hiện cho khách hàng phải đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn sau đây:

- Nội dung đào tạo & huấn luyện phù hợp với công việc

- Tài liệu đào tạo & huấn luyện được xây dựng dựa trên báo cáo khảo sát và đánh giá tại doanh nghiệp

- Phương pháp đào tạo đảm bảo tối đa hóa sự trao đổi thông tin và kinh nghiệm

- Tuân thủ các nguyên tắc bảo mật thông tin

- Thực hiện huấn luyện sau đào tạo
 

Bài viết liên quan