Mọi chương trình đào tạo & huấn luyện đều được thiết kế nhằm đạt được hiệu quả cao nhất về:

  • Cải thiện & nâng cao nhận thức để chủ động thay đổi thái độ về an toàn & sức khỏe tại nơi làm việc cho mọi cấp độ
  • Giải quyết các vấn đề cụ thể về quản lý và thực hành an toàn & sức khỏe tại nơi làm việc một cách có tổ chức, hoạch định và khả thi bởi chính các học viên
  • Trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng nhằm quản lý, vận hành hiệu quả và kinh tế hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe tại nơi làm việc theo cách đơn giản và bền vững
  • Luôn đồng hành cùng học viên sau đào tạo bởi các chương trình huấn luyện tại chỗ

Bài viết liên quan