Bộ quy trình và các hướng dẫn, biểu mẫu liên quan đến hoạt động nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro An toàn & sức khoẻ tại nơi làm việc, bao gồm:

1. Quy trình NDMN & ĐGRR

2. Các hướng dẫn liên quan:

- Các danh mục và hướng dẫn

- Các mối nguy thường gặp trong khu vực làm việc

- Các bước cơ bản trong quy trình NDMN & ĐGRR an toàn & sức khoẻ tại nơi làm việc

- Hướng dẫn sử dụng các tiêu chí đánh giá rủi ro: a.) b.)

3. Các biểu mẫu liên quan:

- Danh mục các khu vực/vị trí làm việc tồn tại các mối nguy & rủi ro về An toàn & sức khoẻ

- Danh mục thiết bị/ cụm thiết bị/ thiết bị phụ trợ & công cụ/ dụng cụ làm việc có yếu tố nguy hiểm hoặc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn & sức khoẻ

- Danh mục các công việc/ tác vụ có yêu tố nguy hiểm hoặc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn & sức khoẻ

- Báo cáo nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro cho khu vực/ vị trí công tác

- Báo cáo nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro An toàn thiết bị công nghệ sản xuất

- Báo cáo nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro cho thiết bị phụ trợ, công cụ, dụng cụ

- Báo cáo phân tích thao tác - nhận diện mối nguy liên quan & đánh giá rủi ro an toàn & sức khoẻ tại nơi làm việc

Cẩm nang khác